Valokki Design. Yrityksesi graafikko.
Saamme markkinoinnin maistumaan ja yrityksesi loistamaan!

Valokki Design | Blogikirjoituksia yrittäjyydestä ja graafikon työstä

Graafinen ohjeisto on yrityksen visuaalisen ilmeen käsikirjoitus

Graafisen ohjeiston tarkoituksena on helpottaa visuaalisen ilmeen soveltamista ja antaa siihen tarvittavia työkaluja. Yrityksen visuaalinen ilme eli niin sanottu talotyyli määritetään graafisessa ohjeistossa. Se on ns. yritysilmekäsikirja, joka kertoo, miten haluttua visuaalista ilmettä toteutetaan viestinnän eri osa-alueilla. Ohjeisto määrittelee yrityksen logon ja liikemerkin ja sen miten sitä käytetään, tunnusvärit, käytetyt kirjaintyypit eli typografian, mahdolliset kuvitukset sekä niiden käytön erilaisissa tilanteissa. Lisäksi ohjeisto voi sisältää mallit ja ohjeet erilaisista viestinnän sovelluksista kuten lomakepohjista, kirjekuorista, käyntikorteista sekä mainoksista. Yritysilmeestä käytetään monia eri nimityksiä: visuaalinen identiteetti, visuaalinen ilme, graafinen ilme, brändi-ilme ja talotyyli.

Graafinen ilme tarkoittaa ilmeen graafisten elementtien muodostamaa kokonaisuutta, kun taas visuaalinen ilme kaikkia näkyviä elementtejä. Graafinen ohjeisto voi olla suppea tai laaja riippuen yrityksen koosta. Tärkeintä on, että se sisältää kaikki olennaiset linjaukset yhtenäisen visuaalisen ilmeen toteuttamiseen. Suuri, maailmanlaajuisesti toimiva yritys tarvitsee usein kattavampaa ohjeistoa kuin pieni kotimaassa toimiva organisaatio.

Yritysilmeen elementit

Yritysilmeen tunnistetekijöitä ovat muun muassa selkeä logo, liikemerkki, yhtenäinen värimaailma, typografia, persoonallinen kuvitus, tunnistettava henkilö tai hahmo, muotokieli sekä yhtenäinen visuaalinen sommittelutapa. Kun ilme on yhtenäinen, visuaalinen ilme tekee yrityksen helpommin tunnistettavaksi ja se tehostaa viestin perille menoa.

Logo on ns. yrityksen nimen virallinen kirjoitustapa tai kuvake. Liikemerkillä tarkoitetaan yritys- tai tuotetunnuksen kuvallista eli visuaalista osuutta. Visuaalinen muoto voi koostua esimerkiksi kirjaimista, numeroista, piirroskuvista tai niiden yhdistelmistä. Hyvin suunniteltu logo ja liikemerkki toimivat sekä yhdessä että toisistaan erillään. Yrityksen varsinainen tunnus voi muodostua pelkästä logosta tai liikemerkistä ja logon yhdistelmästä sekä näiden erilaisista sovelluksista.

Paccanen Oy sai meiltä yritysilmeen ja tiiviin graafisen ohjeiston, joilla voi luoda brändiä jatkossa.

Paccanen Oy sai meiltä yritysilmeen ja tiiviin graafisen ohjeiston, joilla voi luoda brändiä jatkossa.

Visuaalisen ilmeen elementtinä värien tärkeä tehtävä on herättää haluttuja tunnetiloja ja mielikuvia, erottaa yritys ja tehdä siitä muistettava ja helposti tunnistettava. Esimerkiksi värien erilaiset yhdistelmät, harmonia sekä kylmien ja lämpimien värien käytön vaihtelut luovat kontrastia visuaaliseen ilmeeseen. Värien käytön johdonmukaisuus ja niiden käyttötapa erilaisissa sovelluksissa ratkaisee sen, tuleeko nimenomaan väristä yritykselle voimakas tunnistetekijä.

Typografia tarkoittaa tekstin, kirjainten asettelun, kirjasintyypin sekä värityksen suunnittelua ja sommittelua. Typografia antaa kirjoitetulle tekstille halutun visuaalisen muodon. Kirjasintyyppien eli fonttien valinta on yksi tärkeä osa visuaalista ilmettä. Valittujen kirjasintyyppien tulisi toimia monessa eri koossa, erilaisissa yhteyksissä sekä eri väreissä. Typografiassa tulee kiinnittää huomiota mm. erilaisiin kokoihin ja kirjaisinmuotoihin, vahvuuteen eli lihavuuteen, sekä erilaisten värien käyttöön. Lisäksi ilmeeseen vaikuttaa merkki-, sana- ja riviväli sekä kirjainten kaventaminen tai leventäminen. Onnistunut typografia on helppolukuista ja houkuttelee vastaanottajaa perehtymään aiheeseen enemmän. Visuaalisissa julkaisuissa typografia ja kuvat tukevat toisiaan, ja parhaimmillaan ne ovat ikään kuin vuorovaikutuksessa keskenään.

Yritysilmeen suunnittelu alkaa yleensä tavoitteen määrittämisestä:

Millainen haluamme olla ja mikä on toivottu mielikuva, joka meistä tulee?

Suunnittelussa määritetään tavoitteen lisäksi kohderyhmä ja logon erilaiset käyttömuodot, koska ne vaikuttavat siihen millaisia yksityiskohtia logossa voi olla ja mitä siinä ei voi olla. Yritysilme on onnistunut silloin kun se on selkeästi tunnistettava, yhtenevä ja sen käyttö on yhdenmukaista ja selkeää.

Yrityksellä ja sen tuotteilla voi olla sama identiteetti, jos yritys valmistaa tuotteita samalla nimellä, tai sitten tuotteilla voi olla oma identiteetti. Tuotteiden tai palvelujen identiteetti voi olla myös hallitseva, jolloin yrityksen identiteetti jää niiden varjoon.

visuaalinenilme

Mikä on graafinen ohjeisto?

Graafinen ohjeisto sisältää tunnuksen, logon ja liikemerkin rakenteen ja käyttötavat, valitut värit ja niiden arvot eri värijärjestelmistä, valitun typografian ja sen käyttötavan ja -kohteet, muut mahdolliset kuvaelementit ja niiden käyttötavan sekä mallit, mitoitukset ja ohjeet sovelluksista. Graafisesta ohjeistosta voidaan tehdä sekä painettu että digitaalinen versio. Graafisessa ohjeistuksessa määritetään miten logoa voi käyttää, miten sitä ei käytetä ja millaista typografiaa yrityksen materiaaleissa tulisi käyttää.

Miksi graafinen ohjeistus on tärkeä?

Graafinen ohjeisto luodaan, jotta suunniteltu ilme säilyy ja pysyy yhdenmukaisena ja hallittuna, varsinkin kun viestintämateriaalien toteutus siirtyy asiakkaalle, tulee uusia työntekijöitä tai töitä hoitaa kolmas osapuoli.

Yritysilme perustuu toistoon, yhtenäisyyteen ja visuaaliseen järjestykseen. Tavoitteena on kohderyhmiä puhutteleva johdonmukainen ja persoonallinen yrityksen visuaalinen olemus, joka esiintyy ennakoitavissa ja usein toistuvissa tilanteissa sekä eroaa kilpailijoista.

Ohjeistoon on tärkeä määritellä tiettyjä sääntöjä, mutta se ei saa olla liian sitova tai luovuutta kahlitseva. Laaja ohjeisto on tavalliselle työntekijälle usein vaikeasti luettava ja tekninen opas. Se ei yleensä ole riittävän käytännöllinen eikä käyttäjä löydä sieltä helposti ratkaisua ongelmaansa.

Eri elementtien ohjeistuksessa voidaan hyödyntää neljää eri tasoa; tavoitetaso perustuu haluttuun yritysmielikuvaan, visuaalinen taso kertoo tavoitetason sekä visuaalisuuden yhteyksistä, kuvaileva taso perustuu sovellusten visuaalisten elementtien kuvaamiseen ja tekninen taso kertoo yksiselitteiset toteutusohjeet.

Maailma muuttuu jatkuvasti visuaalisemmaksi ja siksi yritysilme on tärkeässä asemassa. Sen avulla erottaudutaan, herätetään mielikuvia ja kerrotaan tarinaa – sen avulla jäädään mieleen eikä jäädä ns. massan alle. Visuaalisella ilmeellä annat yrityksestäsi tietyn ensivaikutelman ja rakennat laatumielikuvan, ja pysäytät potentiaalisen asiakkaan yrityksesi ääreen.

Ketkä käyttävät graafista ohjeistusta?

Ohjeistuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yrityksen henkilökunta sekä yhteistyökumppanit, esimerkiksi painotalot, www-sivujen toteuttajat, digitoimistot, markkinointimateriaalien toteuttajat. Sähköinen graafinen ohjeistus mahdollistaa sen jakamisen helposti eri käyttäjille. Oma henkilökunta tarvitsee ohjeistusta erilaisten viestinnän sovellusten tuottamiseen, kuten word- ja powerpoint-pohjat. Alihankkijat ja yhteistyökumppanit tarvitsevat ohjeistosta lähinnä valmiita tiedostoja sekä sääntöjä niiden käyttöön. Graafinen ohjeisto toimii myös hyvänä työhön perehdyttämisen välineenä ja takaa yhtenäisen visuaalisen linjan säilymisen, vaikka viestinnän työntekijä tai yhteistyökumppani vaihtuisi.

Aloittavan yrityksen graafinen ohjeisto

Yritysilmeen huolelliseen suunnitteluun kannattaa investoida heti, kun yritystä perustetaan. Kun olet päättänyt yrityksen nimen, voit aloittaa logon ja yritysilmeen suunnittelun yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Saat siten vahvan pohjan toiminnallesi ja loppuun mietitty ilme viestii myös asiakkaillesi yhtenäisestä ja vahvasta brändistä.

Voi olla, että myöhemmin vuosien varrella, kun toiminta muuttuu, yritysilme tulee vaatimaan päivitystä. Kyse on usein kuitenkin tällöin ilmeen päivittämisestä, jolloin vain joitakin elementtejä muutetaan ja jotkut säilytetään, jotta brändisi säilyy tunnistettavana, mutta saa piristyksen ilmeeseensä.

Yritysilme kannattaa tehdä heti alussa myös siksi, että saat toimintaasi graafisen ohjeiston. Siinä on määritelty kaikki visuaalisen ilmeesi palaset, ja voit ottaa sen aina avuksesi esimerkiksi miettiessäsi sisältöjäsi tai päivittäessäsi verkkosivuja. Valmiit, yritysilmeesi mukaiset presentaatio- ja lomakepohjat helpottavat koko henkilöstön yhtenäistä viestimistä kumppaneillesi ja asiakkaillesi.

Pienelle yritykselle riittää usein suppeampi graafinen ohjeisto, jossa on määritetty vähintään seuraavat asiat:

 • liikemerkin ja logon = tunnuksen muoto

 • värimääritykset (sekä CMYK että RGB ja myös webvärit)

 • minimikoko

 • tunnuksen suoja-alue, ts. kuinka lähellä logoa saa olla sijoitettuna erilaisia elementtejä kuten kuvaa tai tekstiä

 • käytön rajoitukset, miten logoa ei saa käyttää (esim. yksinään liikemerkkiä ilman logoa tai logoa väärissä väreissä)

 • tunnuksen käyttö eri värisenä (mustavalkoinen versio, värillisen pohjan päällä, mustan pohjan päällä, valkoisella taustalla)

Lisäksi voidaan määrittää esimerkiksi:

 • typografia, mitä kirjaisinperhettä käytetään painotuotteissa ja mitä sähköisissä. Millainen kirjaisinperhe tai fontti on käytössä otsikoissa ja leipätekstissä jne.

 • käytettävät valokuvat ja haluttu tunnelma viestinnässä

Mikäli yritykseen tulee useampia henkilöitä hoitamaan graafisia materiaaleja tai halutaan ulkoistaa markkinointimateriaalien toteutus, kannattaa graafiseen ohjeistoon panostaa, jotta tyyli säilyy yhtenevänä ja tunnistettavana. Graafisessa ohjeistuksessa voidaan määrittää myöhemmin lisäksi myös esimerkiksi lomakkeiston mallit, powerpoint-pohjat ja käyntikorttien ulkoasu. Lisäksi sinne voidaan lisätä esimerkkikuvia, joita käytetään mainonnassa ja markkinoinnissa ja minkä tyylistä tunnelmaa halutaan viestiä.

Graafinen ohjeisto malli

Ohjeiston alusta löytyvät esipuhe sekä sisällysluettelo. Lyhyt esipuhe kertoo lukijalle ohjeiston sisällöstä ja sen tarkoituksesta. Esipuheen avulla lukija ymmärtää paremmin, mihin ohjeiston noudattamisella pyritään ja miksi sitä on tärkeä noudattaa. Jos ohjeisto on pitkä, helpottaa sisällysluettelo sen käyttöä. Toisinaan ohjeisto voi olla vain 1 A4 tai muutaman sivun mittainen pienellä yrityksellä.

Ohjeisto sisältää usein runsaasti kuvia ja tekstien vierestä löytyy nuolia, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään ohjeita paremmin. Ohjetekstit ovat lyhyitä, jotta tarvittavat tiedot löytyisivät mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti.

Ensimmäisenä graafisessa ohjeistossa esitellään tunnukset, logot ja liikemerkit. Ohjeistossa esitellään kunkin tunnuksen eri osat ja niille ominaiset värit. Lisäksi määritellään säännöt tunnuksen käytöstä, logon ja liikemerkin yhteydestä sekä esitellään tunnusten erilaiset versiot. Katso esimerkkinä referenssimme Limingan kunnan logon uudistamisesta.

Sisällysluettelo voi näyttää vaikkapa tältä:

 1. Johdanto

 2. Tunnus

 3. Tunnuksen käyttö

 4. Tunnuksen suoja-alue

 5. Värit

 6. Typografia

 7. Brändin elementit

 8. Graafisen ilmeen sovellutukset

 9. Lomakepohjat

 10. Käyntikorttipohjat

 11. Esityspohjat

 12. Muut sovellutukset

 

Jos visuaalisen kokonaisuuden luominen ei ole tuttua, markkinoinnin ammattilaiselta saat apua graafisten elementtien suunnitteluun ja tekoon. Myös me Valokki Designissa toteutamme mieleenpainuvia yritysilmeitä sekä ohjeistuksia nykyisiin ilmeisiin, jos teiltä sellainen puuttuu.

Heidi AlamikkeläComment